Specification
  • HIGH KV – 75 to 150 KV
  • LOW KV – upto 60 KV
  • Retrofitting
  • Beam Analysis System